menno slijboom stedenbouw architectuur
Op dit moment worden grootschalige (gebieds)ontwikkelingen als onhaalbaar geacht. Als gevolg hiervan wordt er nu veel aandacht gericht op kleinschaligheid, flexibiliteit en het tijdelijk gebruik van de locatie. Alhoewel de onzekerheid op de vastgoedmarkt een goede reden is om kleine stappen te maken en zo flexibel mogelijk te zijn. Mag dit niet leiden tot een ongedifferentieerde gebieden met weinig samenhang.

MS|SA heeft een werkwijze ontwikkeld waarin flexibiliteit, kleinschaligheid en tijdelijke programma's een plek krijgen zonder dat dit ten koste gaat van de samenhang en identiteit van het gebied. Ruimtelijke criteria en programma zijn dynamisch gemaakt zodat deze in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Flexibiliteit ontstaat niet door alles open te laten. Flexibiliteit ontstaat doordat er 'haalbare' alternatieven voorhanden zijn.

In plaats vanuit één plan te denken zou het perspectief moeten bestaan uit mogelijke toekomst scenario's. Scenario's bestaan uit een opeenvolgend ambitieniveau of de scenario's zijn verschillend waarbij afhankelijk van de markt een van de scenario's zich succesvoller kan ontwikkelen en zo uiteindelijk de identiteit van het gebied bepaald.

In plaats van te kiezen voor een van de scenario's wordt gekeken waar elk scenario het beste kan starten. In plaats van een plan is er eerder sprake van een ontwikkel route voor het gebied. Stedenbouwkundige en architectonische typologieën worden dusdanig ontwikkeld dat uitwisselbaarheid en flexibiliteit ontstaat naar de toekomst en dat particulier opdrachtgeverschap eenvoudig te integreren is.

De route naar dynamische stedenbouw laat zien hoe het scenario denken ruimte kan bieden aan diverse architectonische programma's waardoor het gebied in de tijd kan groeien zonder dat de eenheid en ruimtelijke kwaliteit verloren gaat.

Opdrachtgever:Eigen Haard
Opdracht:Voorbeeld uitwerking flexible stedenbouw
Locatie:Amsterdam
status: Studie

route DYNAMISCHE STEDENBOUW
dynamische criteria:
verkeer       bouwhoogte         dichtheid         menging
dynamisch programma:
bedrijven       senioren       voorzieningen        gezinnen
dynamisch masterplan
programma
flexibele hoofdstructuur
start ontwikkeling
1 2 3 4 5