menno slijboom stedenbouw architectuur
Opdrachtgever: Woonwaard Noord kennemerland
Opdracht: Gebiedsvisie Alkmaar Zuid
Locatie: Alkmaar
status: gereed

Uitwerking Wijk 1
Woningcorporaties staan voor grote her-ontwikkelingsopgaven in de stad. Voor Alkmaar Zuid is studie gemaakt om de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkelingen in beeld te brengen. Op deze wijze kunnen strategische keuzes gemaakt worden ten aanzien van het vastgoed en kan geanticipeerd worden op welke wijze de transformatie het beste vormgegeven kan worden. Hiervoor zijn op verschillende schaalniveaus analyses gemaakt voor het vastgoed. Op stedelijk niveau is aangegeven hoe de kwaliteit van de stad benut kan worden om meer samenhang te brengen in de verschillende wijken. Daarnaast is per wijk een stedenbouwkundige analyse
gemaakt om een strategie voor de transformatie te bepalen. Op deze wijze is inzichtelijk waar het best begonnen kan worden met de transformatie, zodat ook op wijkniveau problemen opgelost worden. ten slotte is voor een aantal urgente gebieden een voorbeelduitwerking
gemaakt voor deze transformaties.


1  2